Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Z uwagi na szczególną dbałość o równe traktowanie wszystkich uczestników zajęć i spotkań, w tym w szczególności o zapewnienie dostępności zadań, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, informujemy,  że wszelkie informacje dotyczące potrzeb osób w zakresie dostępności otrzymujemy z wywiadu pozyskiwanego podczas pierwszego kontaktu. Po otrzymaniu informacji staramy się ustalić, z osobą ze szczególnymi potrzebami, niezbędne wymagane minimum, aby zajęcia pomocowe były realizowane.

Realizacja zadań publicznych przebiegać będzie zgodnie z zakresem minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej zgodnie z wymogami przepisów prawa, dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Oświadczamy, że możemy zapewnić zmiany organizacyjne obsługi beneficjentów – np. zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby (np. pomoc przy wejściu do obiektu, przetłumaczenie dokumentu, pomoc w komunikacji).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://klodnicka.pl

Status pod względem zgodności z ustawą.

Dostępność cyfrowa:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada:

– działanie standardowych skrótów klawiszowych
– możliwość powiększenia liter
– możliwość zmiany kontrastu
– możliwość przechodzenia pomiędzy modułami za pomocą klawisza TAB
– wyszukiwarkę treści

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Gienią Trusiewicz, e-mail: gienia.trusiewicz@klodnicka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502 023 753.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Dane teleadresowe placówki:

Kościół Chrześcijan Baptystów, Pierwszy Zbór we Wrocławiu – Klubowe  Centrum „Talencik” oraz Klub Seniora „Akademia Radości Życia” ul. Kłodnicka 2, 54-130 Wrocław,  tel.  71 351 75 32, e-mail: kancelaria@klodnicka.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu, a także zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informację i treści wyłączone z zakresu DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.  w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku
Wejście do pomieszczeń Klubowego Centrum Talencik od strony parkingu od ul. Kłodnickiej,  wejście A, odbywa się schodami. Drugie wejście do Klubowego Centrum Talencik oraz Klubu Seniora do Sali wielofunkcyjnej  dla  osób z niepełnosprawnościami również od strony parkingu, wejście C,  wejście przez rampę zjazdową  przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi wejściowe są otwierane od wewnątrz, przez koordynatora, który zapewnia wsparcie. Wejście do głównego budynku Kościoła od strony Kłodnickiej, wejście E, poprzez rampę podjazdową, wsparcie zapewni osoba  dyżurująca.

Opis dostępności korytarzy oraz pomieszczeń w których odbywają się zajęcia, spotkania.
Korytarze oraz hole są szerokie,  dobrze oświetlone,  drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość, zapewniające swobodę poruszania się osobom z niepełnosprawnościami, a w razie komplikacji wsparcie zapewni osoba  dyżurująca.

Pomieszczenia sanitarne
Toaleta w głównym holu wejście C,  przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta w budynku głównym wejście E,   przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Miejsca parkingowe
Na parkingu przed wejściem do obiektu są wyznaczone dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do pomieszczeń Klubowego Centrum Talencik oraz pomieszczeń wykorzystywanych przez Klub seniora ARŻ. W obiekcie Kościoła nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Przed wejście na parking w widocznym miejscu znajduje się tablica informacyjna z  prostą mapą sytuacyjną obiektu, z oznaczeniami wejść do różnych pomieszczeń, poszczególne wejścia są oznaczone literami od A do G

Wejście do Klubowego Centrum jest oznaczone literą A, wejście do Klubowego Centrum dla osób z niepełnosprawnościami literą C. Wejście na spotkania Klubu Seniora dla osób z niepełnosprawnościami  literą E.  

Brak w budynku informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Z uwagi na zadania realizowane za pomocą dobrej jakości sprzętu, z pomieszczeniach z dobrą akustyką, nie było potrzeby montowania pętli indukcyjnych.

Osoby głuche mogą komunikować się z nami za pomocą poczty elektronicznej, SMS, MMS, komunikatory w sieci teleinformatycznej, komunikacja telefoniczna i audio-video (discord, zoom, skype).

 Możliwe jest automatyczne odczytanie tekstu na stronie poprzez czytnik tekstu online. Automatyczne odczytanie tekstu można zrealizować:

w przeglądarce Microsoft Edge poprzez skrót klawiszowy: Ctrl + Shift + U lub wybranie w opcjach przeglądarki usługi Czytaj na głos; w przeglądarce Google Chrome włączenie rozszerzeń ułatwienia dostępu oraz zaznaczenie tekstu i wybranie z menu kontekstowego „Odczyt wybór”;

Kościół Chrześcijan Baptystów dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie internetowej były zrozumiałe, czytelne oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Poprawiamy układ oraz czytelność elementów na stronie. Uzupełniamy informacje. Nowe informacje będziemy tworzyć zgodnie z zasadami ustawy o dostępności cyfrowej.

Wniosek o zapewnienie dostępność, po  wypełnieniu należy go wysłać mailem na adres: kancelaria@klodnicka.pl lub pocztą na adres Kościół Chrześcijan Baptystów Pierwszy Zbór we Wrocławiu ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław.

Pobierz Wniosek o dostępność