Kim są Baptyści

Kim są Baptyści

Kościół Baptystów jest Kościołem chrześcijańskim przynależącym do nurtu protestancko-ewangelicznego.

Najwyższym autorytetem duchowym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu czyli Biblia.

Baptyści wierzą w chrześcijańskie prawdy wiary o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym (Ojcu, Synu, i Duchu Świętym) i tylko Jemu oddają cześć.

Jezus Chrystus jest dla nas jedynym Pośrednikiem i Zbawicielem. Jezus, narodzony z Marii Panny, bezgrzeszny prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg, jest jedynym dawcą życia wiecznego.

Człowiek nie może zasłużyć na zbawienie – może je jedynie przyjąć ufną i pokorną wiarą. Zbawienie zostało zdobyte dla ludzkości przez Chrystusa na Krzyżu Golgoty, na którym oddał swoje życie dla przebaczenia wszystkich ludzkich grzechów oraz przez
zmartwychwstanie i zwycięstwo nad śmiercią.

Kościół baptystów uznaje dwa sakramenty: Chrzest Święty i Wieczerzę Pańską czyli Komunię. Chrzest udzielany jest zgodnie z praktyką apostolską przez pełne zanurzenie w wodzie wyłącznie tym osobom, które są świadome jego znaczenia.

Kościół jest społecznością ludzi, którzy przyjęli prawdy wiary i je realizują na co dzień. Komunia udzielana jest zgodnie z nakazem Chrystusa pod obiema postaciami, chleba i wina.

Podstawową jednostką organizacyjną Kościoła jest zbór, czyli lokalna parafia. Zarządzana jest ona w pełni demokratycznie. Na jej czele stoi Rada, zaś funkcje duszpasterskie i kaznodziejskie wykonuje powołany przez zbór pastor.

Na świecie baptyzm jednoczy ponad 100 milionów osób. W Polsce wspólnota baptystyczna skupia około 5000 wiernych. We Wrocławiu istnieją 3 zbory baptystyczne.

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Aliansu Ewangelicznego.