Regulamin Wspólnoty

Regulamin I Zboru KChB we Wrocławiu

Uchwała Konferencji I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu
z dnia 1 kwietnia 2007 z poprawkami z dnia 8 stycznia 2012 roku

I. Wstęp

Art. 1

1. Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu jest Zborem w rozumieniu Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP i ustawy z dnia 30 czerwca 1995r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Pierwszego Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.

Art. 2

Siedzibą Zboru jest miasto Wrocław.

II. Cel istnienia Zboru

Art. 3

Celem istnienia Zboru jest wszechstronne realizowanie posłannictwa Kościoła poprzez:

1. Uwielbienie Boga we wszystkich formach działalności,
2. Zaspokajanie potrzeb duchowych, emocjonalnych, psychicznych i fizycznych ludzi,
3. Głoszenie Ewangelii i pozyskiwanie ludzi dla Chrystusa,
4. Wspieranie chrześcijan w naśladowaniu Chrystusa,
5. Przygotowywanie i wyposażanie chrześcijan do służby,
6. Upowszechnianie biblijnych doktryn i zasad wiary,
7. Katechezę dorosłych i dzieci,
8. Szerzenie ewangelicznych wartości etycznych,
9. Opiekę nad potrzebującymi,
10. Zakładanie nowych zborów.

Art. 4

Realizacji wyżej wymienionych zadań Zboru służą:

1. Nabożeństwa organizowane w niedziele i święta,
2. Biblijne nauczanie,
3. Obrzędy religijne w miarę potrzeb,
4. Różnorodne działania ewangelizacyjne,
5. Działalność charytatywna i opiekuńcza,
6. Aktywności w życiu lokalnej społeczności,
7. Działania edukacyjne i wydarzenia kulturalne,
8. Działalność wydawnicza,
9. Publiczne odczyty, wykłady naukowe i prelekcje moralno-społeczne.

III. Członkostwo Zboru

Art. 5

1. Zbór stanowią członkowie Zboru, świadomie przyjmujący doktrynalne i organizacyjne zasady funkcjonowania Zboru. Członkiem Zboru może być osoba ochrzczona przez zanurzenie w wodzie na wyznanie wiary w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, albo przenosząca członkostwo z innego Zboru baptystycznego lub innego Zboru ewangelicznego, albo osoba powtórnie przyjęta.
2. Dzieci członków Zboru oraz pełnoletni i niepełnoletni sympatycy pozostają pod duszpasterską opieką Zboru i tworzą jego wspólnotę.
3. Członkostwo w Zborze ustaje:

a. na własną prośbę wiernego wyrażoną na piśmie wobec Przewodniczącego Rady Zboru, Pastora Zboru lub Rady Zboru,
b. na skutek dyscyplinarnego wyłączenia z grona członków Zboru na podstawie stosownej uchwały Rady Zboru,
c. na skutek skreślenia decyzją Rady Zboru w sytuacji gdy członek Zboru utraci trwale więź ze Zborem,
d. na skutek śmierci członka Zboru.

4. W szczególnych przypadkach (np. wyjazd czasowy) lub w sytuacjach wymagających podjęcia decyzji dyscyplinarnych (np. w reakcji na grzech lub utratę więzi ze Zborem) członkostwo może zostać zawieszone decyzją Rady Zboru. Ponowne włączenie do Zboru następuje po ustaniu przyczyn zawieszenia na prośbę osoby zawieszonej. Dyscyplinarne zawieszenie członka Zboru może trwać od 3 miesięcy do 2 lat, a jeśli w tym okresie przyczyna zawieszenia nie ustanie, to następuje dyscyplinarne wyłączenie.
5. O przyjęciu w poczet członków Zboru, skreśleniu, zawieszeniu i dyscyplinarnym wyłączeniu decyduje Rada Zboru, zaś Konferencja Zboru jest o tym fakcie informowana.
6. Osobie skreślonej z listy członkowskiej lub dyscyplinarnie wyłączonej na skutek decyzji Rady Zboru przysługuje możliwość odwołania od tej decyzji do Konferencji Zboru

IV. Konferencja Zboru

Art. 6

1. Najwyższym organem Zboru jest Konferencja Zboru, czyli ogólne zgromadzenie pełnoprawnych członków Zboru.
2. Do kompetencji Konferencji Zboru należy:

a. powoływanie i odwoływanie Rady Zboru oraz Przewodniczącego Rady Zboru,
b. powoływanie i odwoływanie duchownych ordynowanych i nieordynowanych,
c. wybór delegatów na Krajową Konferencję Kościoła i delegatów na Konferencję Okręgu,
d. wybór Zborowej Komisji Rewizyjnej,
e. zatwierdzanie rocznych planów budżetowych,
f. zapoznanie się z działalnością Zboru,
g. uchwalanie regulaminu Zboru,
h. podejmowanie decyzji w sprawie obrotu nieruchomościami Zboru,
i. podejmowanie innych decyzji dotyczących Zboru wnioskowanych przez Radę Zboru.

3. Konferencja Zboru może przekazać część swoich kompetencji Radzie Zboru.
4. Konferencja Zboru zwoływana jest co najmniej dwa razy do roku przez Radę Zboru lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Zboru.
5. Konferencji Zboru przewodniczy przedstawiciel urzędującej Rady Zboru, a w przypadku jej braku osoba wybrana przez Konferencję Zboru.
6. Obrady Konferencji Zboru są protokołowane. Protokoły obrad są archiwizowane.
7. Konferencja Zboru zapowiadana jest co najmniej na dwa tygodnie przed terminem jej organizacji. Zapowiedź zwołania Konferencji Zboru powinna być podana w formie ustnej lub ogłoszenia na piśmie.
8. Osobom, których dotyczą wnioski personalne objęte porządkiem obrad, zawiadomienie doręcza się na piśmie lub emailem. W przypadkach postępowania dyscyplinarnego wobec danej osoby zawiadomienie powinno być wysłane listem poleconym lub wręczone za potwierdzeniem odbioru.
9. Dla ważności obrad wymagane jest quorum w wysokości co najmniej 1/3 liczby członków Zboru. Konferencja Zboru podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
10. Jeśli obrady Konferencji Zboru nie dotyczą spraw Placówek Zboru, członkowie tych placówek nie mają obowiązku uczestniczyć w obradach.
11. Uchwały dotyczące obrotu majątkiem nieruchomym i wyboru duchownych podejmuje się podejmuje się w zgodzie z ZPW

V. Rada Zboru

Art. 7

1. Rada Zboru jest organem wykonawczym Zboru.
2. Rada Zboru odpowiada za właściwe funkcjonowanie i rozwój Zboru na wszystkich płaszczyznach jego działalności.
3. Rada Zboru odpowiada za odpowiednie zarządzanie majątkiem Zboru.
4. Konferencja Zboru powierza każdemu z członków Rady Zboru odpowiedzialność za określoną dziedzinę działalności Zboru zgodną z jego deklaracją oraz kompetencjami. Dziedziny te to: misja (lokalna, regionalna lub globalna), uwielbienie, wspólnota, edukacja, zarządzanie nieruchomościami
i finansami. Do realizacji zadań w wybranej dziedzinie każdy członek Rady Zboru jest zobowiązany powołać zespół służby.
5. Ogólne właściwości Rady Zboru oraz zasady jej powoływania
i funkcjonowania określają art. 18, 19, 20 i 21 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego. Do zadań Rady Zboru należy również:

a. decydowanie o sposobie i częstotliwości sprawowania obrzędów kościelnych, w tym Chrztu Wiary i Wieczerzy Pańskiej,
b. tworzenie, przekształcanie i znoszenie służb oraz innych agend zborowych,
c. powoływanie i odwoływanie Przewodniczących Placówek,
d. prowadzenie rejestru członków Zboru,
e. ustalanie zasad przyjmowania przez duchownego oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w ramach wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego,
f. prowadzenie księgi małżeństw,
g. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Zboru.

6. W skład Rady Zboru wchodzą wybrani przez Zbór Radni i Pierwszy Pastor Zboru, którzy mają głos stanowiący. Inne osoby zaproszone do udziału w obradach mogą występować z głosem doradczym. Posiedzenia Rady Zboru są protokołowane.
7. Kandydatem na Przewodniczącego Rady Zboru jest Pierwszy Pastor Zboru chyba, że Rada Zboru zdecyduje inaczej. Powołanie i odwołanie przewodniczącego leży w kompetencji Konferencji Zboru.
8. Kandydata na Przewodniczącego Zboru przedstawia Rada Zboru na Konferencji Zboru.
9. Do zadań Przewodniczącego Rady Zboru należy:

a. zwoływanie posiedzeń Rady Zboru
b. dbanie o przestrzeganie w działalności Zboru zasad i procedur przewidzianych Zasadniczym Prawem Wewnętrznym i Regulaminem Zboru,
c. w przypadku, gdy Pierwszy Pastor rezygnuje z tej funkcji, zadania Pierwszego Pastora przejmuje Rada Zboru.

10. Wybory Rady Zboru dokonuje się spośród członków Zboru, którzy mają przynajmniej 3 letni ciągły staż członkowski i ukończyli co najmniej 21 lat.
11. Kadencja Rady Zboru, a także kadencja Zborowej Komisji Rewizyjnej, delegatów do Konferencji Okręgu i delegatów do Krajowej Konferencji Kościoła trwa 3 lata. Czas trwania kadencji Rady Zboru zaczyna się w dniu jej wyboru i kończy się w dniu wyboru Rady Zboru nowej kadencji. Wybory Rady Zboru nowej kadencji powinny być zwołane przez urzędującą Radę Zboru najpóźniej w ostatnim miesiącu jej kadencji.
12. Każdy z członków Rady Zboru co pół roku składa sprawozdanie ze swojej służby na ręce Pierwszego Pastora Zboru.

Art. 8

1. Rada Zboru może zatrudniać i zwalniać pracowników nieduchownych w Zborze.
2. Rada Zboru jest zwierzchnikiem wszystkich duchownych i pracowników Zboru i ustala zakres ich obowiązków i warunki zaangażowania.
3. Kontrolę nad działaniem Rady Zboru pełni Konferencja Zboru.

VI. Placówki Zboru

Art. 9

1. Zbór może tworzyć, przekształcać i znosić Placówki (Filie) Zboru. Placówki podlegają Radzie Zboru.
2. Zbór nadaje regulamin określający zasady funkcjonowania Placówek oraz ich współpracy ze Zborem macierzystym.
3. Placówki Zboru mogą mieć swoje Rady i zwoływać swoje Konferencje. Rada Zboru ma prawo uchylić decyzje podjęte przez te organy.

VII. Duchowni Zboru

Art. 10

1. Duchownymi Zboru są duchowni Kościoła, którym Zbór powierzył obowiązki w Zborze. Duchownymi w Zborze mogą być pastorzy, misjonarze, w tym wikariusze i diakoni. Oprócz Pierwszego Pastora
w Zborze mogą służyć Pastorzy Pomocniczy oraz Pastorzy Seniorzy.
2. Konferencja Zboru powołuje Pierwszego Pastora Zboru. Pozostałych Pastorów w Zborze Konferencja Zboru powołuje i odwołuje na wniosek Pierwszego Pastora.
3. Kandydat na duchownego powinien spełniać wymogi Pisma Świętego, a też charakteryzować się dojrzałością duchową i odpowiednimi kompetencjami.
4. Zbór powołuje duchownych w głosowaniu tajnym i w zgodzie z zasadami określonymi przez Zasadnicze Prawo Wewnętrzne. Zbór powołując duchownych może wyznaczyć im okres pracy, a także okres próbny.
5. Rada Zboru zawiera stosowną umowę o wykonywanie zadań duszpasterskich z duchownymi Zboru oraz ustala z nimi warunki umowy.
6. Powołanie Pierwszego Pastora Zboru wymaga większości ¾ głosów przy obecności co najmniej 51% ogólnej liczby członków Zboru. Przesunięcie pastora na stanowisko Pastora Pomocniczego bądź Pastora Seniora następuje zwykłą większością głosów.
7. Pierwszy Pastor Zboru odpowiada za duszpasterstwo, nauczanie i kaznodziejstwo w Zborze.
W szczególności podlegają mu nabożeństwa zborowe, jak również wszystkie służby zborowe. Pierwszy Pastor stoi na straży czystości doktrynalnej głoszonej w Zborze nauki oraz przygotowuje wizję służby, rozwoju i charakteru Zboru, ściśle współpracując z Radą Zboru. Pierwszy Pastor odpowiada za Zbór jako jego pasterz i opiekun. Co pół roku Pierwszy Pastor Zboru przedstawia Radzie sprawozdanie ze swojej służby.
8. Pastorowi, który przepracował ponad dziesięć lat w Kościele Chrześcijan Baptystów i co najmniej 5 lat w Zborze na stanowisku Pierwszego Pastora, a także uzyskał pisemne rekomendacje od trzech Prezbiterów, Konferencja Zboru może przyznać tytuł Prezbitera. Do uzyskania tytułu Prezbitera wymagane jest poparcie 51% procent głosujących.
9. Pastorzy Pomocniczy podlegają w swych obowiązkach Pierwszemu Pastorowi: Pierwszy Pastor określa zakres ich obowiązków, czas pracy, terminy urlopów oraz wydaje polecenia służbowe. Raz do roku Pierwszy Pastor przedstawia Radzie Zboru ewaluację pracy Pastorów Pomocniczych.
10. Pastorem Seniorem może zostać Pastor Zboru, po odbyciu wieloletniej służby w Zborze, który ze względu na stan zdrowia lub sytuację życiową nie jest w stanie pełnić funkcji pastorskiej w pełnym wymiarze. Pastor Senior może współpracować z Pierwszym Pastorem w dziedzinie duszpasterstwa, kaznodziejstwa i nauczania; może wypełniać też konkretne zadania powierzone mu przez Radę Zboru. Pastor Senior podlega Radzie Zboru.
11. Misjonarze, w tym wikariusze i diakoni są duchownymi nieordynowanymi powoływanymi przez Zbór do wykonywania wyznaczonych zadań i służb. Rada Zboru ustala warunki ich zaangażowania i podległość służbową.
12. Zbór ma prawo przyjmować misjonarzy z zagranicy pragnących służyć w jego strukturach, których powołuje na swoich misjonarzy. Każda taka osoba podlega liderowi misji lokalnej lub misji regionalnej.
13. Duchowni Zboru, którzy chcą podjąć dodatkową służbę lub pracę poza Zborem, muszą uzyskać akceptację swojego przełożonego. W przypadku Pierwszego Pastora za przełożonego uważa się Radę Zboru.
14. Duchowni Zboru mogą zakończyć służbę poprzez:

a. złożenie rezygnacji,
b. odwołanie z pełnionych funkcji przez Konferencję Zboru w głosowaniu tajnym,
c. zakończenie okresu na jaki zostali powołani.

15. Pastorowi, który został odwołany w trybie dyscyplinarnym
z pełnionej funkcji, przysługuje prawo złożenia odwołania od decyzji Konferencji Zboru do Rady Kościoła.

VIII. Finanse i sprawy majątkowe Zboru

Art. 11

1. Finanse Zboru pochodzą z ofiar, darowizn, działalności gospodarczej i dotacji zewnętrznych.
2. Zbór obraca finansami w sposób jawny dla członków Zboru, a sprawozdanie finansowe jest przedstawiane Zborowi raz w roku podczas Konferencji Zboru.
3. Fundusze Zboru służą rozwijaniu działalności wynikającej z posłannictwa Kościoła, wsparciu duchownych i pracowników Zboru, utrzymaniu kancelarii Zboru i nieruchomości Zboru.

Art. 12

1. Rada Zboru ma obowiązek realizować roczny budżet uchwalony przez Konferencję Zboru.
2. Rada Zboru może podjąć decyzje przekraczające ramy uchwalonego budżetu jedynie w wymiarze nie większym niż 10% wartości rocznego budżetu i w okresie obowiązywania nie dłuższym niż kadencja Rady Zboru, przy czym ograniczenie to nie dotyczy ustalania wynagrodzeń pracowników Zboru i wsparcia dla duchownych.
3. Wszystkie decyzje dotyczące obrotu nieruchomościami oraz zatrudnienia/zwolnienia duchownych i pracowników nieduchownych wymagają podpisu Przewodniczącego Rady Zboru lub jego Zastępcy oraz innego członka Rady Zboru działających łącznie.

 

<< O nas