ZAPYTANIE OFERTOWE 1/KCHB-UM-PFRON/2020

INWESTOR: Kościół Chrześcijan Baptystów
Pierwszy Zbór we Wrocławiu
ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław
TYTUŁ Remont części budynku kościelnego przy ul. Kłodnickiej 2, w którym prowadzona jest społeczna rehabilitacja, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami

Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON otrzymanych od województwa dolnośląskiego.

ADRES Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław
NR DZIAŁEK 8/23
OBRĘB Popowice - 0042
ARKUSZ MAPY 15
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 026401_1, M. Wrocław
GMINA Wrocław
POWIAT Wrocław
WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie

W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące roboty remontowo – budowlane:

  1. MONTAŻ DRZWI DOSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - W POM KOMUNIKACJI, obejmujące:

- Wykucie z muru ościeżnic stalowych, powiększenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów
- usunięcie i wywóz gruzu budowlanego
- Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych

  1. PODJAZD OD WEJŚCIA GŁÓWNEGO, obejmujące:

- Wycinkę drzew
- rozebranie nawierzchni chodników z betonu i płytek 50X50 cm
- usunięcie i wywóz gruzu
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- roboty nawierzchniowe: warstwa stabilizacji, podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnie z płytek betonowych 50X50 na podsypce cementowo-piaskowej;
- Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej, w poz. należy ująć koszt wykonania ławy betonowej, Beton C12/15
- Dostawa i montaż podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z balustradami i kompletnym osprzętem i oznakowaniem
- dostawa i montaż furtki w istniejącym ogrodzeniu

  1. PODJAZD OD WEJŚCIA POMOCNICZEGO, obejmujące:

- wykonanie wykopu pod montaż murków oporowych
- wykonanie nasypu z kosztem pozyskania gruntu
- rozbiórka istniejącej rampy i murków oporowych
- rozebranie nawierzchni z płytek 50X50 cm;
- usunięcie oraz wywóz gruzu
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z kosztem zagospodarowania urobku
- podbudowa z kruszywa łamanego
- nawierzchnie z płytek betonowych 50X50 na podsypce cementowo-piaskowej
- wykonanie rampy (podsypka z piasku gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, nawierzchnie z płytek betonowych 20x20 na podsypce cementowo-piaskowej)
- murek oporowy, schody,
- licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian
- wykonanie i montaż poręczy

Prace należy wykonać w oparciu o dostarczoną dokumentację projektową.

UWAGA:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie obmiaru na budowie i właściwe oszacowanie ilości potrzebnych materiałów i robót do pełnego i skutecznego wykonania zadania.

Kontrakt będzie rozliczany na podstawie kwoty ryczałtowej.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkich narzędzi, materiałów budowlanych, siły roboczej, wywozu powstałych w toku robót odpadów oraz zabezpieczenia istniejących części budynku w celu właściwego wykonania wyżej wymienionych robót budowlanych.

TERMIN REALIZACJI

Termin rozpoczęcia realizacji 09.07.2020.

Termin zakończenia realizacji: 31.08.2020

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej – na adres: marta.zolnierska@kchbwroclaw.com.pl

lub na adres zamawiającego tj. Kościół Chrześcijan Baptystów, Pierwszy Zbór we Wrocławiu, ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 08.07.2020. do godz. 11.00.

Wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty zapraszamy do pobrania następujących plików:

  1. ZAPYTANIE_OFERTOWE_1 - pełna treść zawierająca formularz do złożenia oferty
  2. Z2-OWK-OGÓLNE_WARUNKI_KONTRAKTOWE
  3. Z3-PB_Skan_dokumentacji